Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FRESH & EASY 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Afnemer: iedere (rechts)persoon die met Fresh & Easy een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;

Dag: kalenderdag;

Fresh & Easy: Fresh & Easy, gevestigd te Arnhem, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen;

Levering: het in het bezit stellen van één of meer Producten, respectievelijk het in de macht brengen daarvan van Afnemer, dan wel de voltooiing van de dienstverlening, onder welke titel dan ook;

Offerte: het Schriftelijk aanbod van Fresh & Easy om tegen een bepaalde prijs Producten en/of diensten te leveren;

Order: alle Schriftelijk aan Fresh & Easy verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;

Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Fresh & Easy en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;

Partij(en): Fresh & Easy en Afnemer individueel of gezamenlijk;

Producten: lunchproducten, fruit, levensmiddelenpakketten en aanverwante producten, alsmede bijbehorend verpakkingsmateriaal;

Schriftelijk: per post, per fax en/of per e-mail;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Fresh & Easy.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en Orders geplaatst door Afnemer en op alle Offertes die door Fresh & Easy aan Afnemer worden gedaan, alsmede op elke Overeenkomst waarbij Fresh & Easy Producten en/of diensten levert aan Afnemer.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, Schriftelijk is overeengekomen tussen Fresh & Easy en Afnemer.

2.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

2.5 Door het aangaan van een Overeenkomst, doet Afnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voor-waarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

2.6 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden. Tenzij de partijen onderling in nader overleg andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en is exclusief BTW en exclusief eventuelekoerierskosten.

3.2 Fresh & Easy is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen.

3.3 Fresh & Easy  behoudt zich het recht om de prijs te verhogen door onder andere verhoging inflatie.

Artikel 4. Betaling

4.1 Fresh & Easy is gerechtigd de Producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 5 (Levering, risico en levertijd), te factureren. Ontvangst van de factuur zal geschieden middels e-mail.

4.2 Afnemer dient de factuur van Fresh & Easy te betalen via automatische incasso, overschrijving of iDEAL. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats middels automatische incasso. Afnemer zal daartoe een machtigingsformulier ondertekend retourneren. Afnemer staat ervoor in dat op de datum van afschrijving voldoende saldo op de rekening staat. In geval van overschrijving, dient Afnemer de factuur van Fresh & Easy binnen zeven (7) Dagen na factuurdatum te betalen op een door Fresh & Easy aangewezen bank- of girorekening. Indien het factuurbedrag niet binnen zeven (7) Dagen na factuurdatum is betaald, dan wel door Fresh & Easy kan worden afgeschreven van de rekening van Afnemer, wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten over, onverminderd het recht van Fresh & Easy om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op Afnemer te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.

4.3 Betaling dient te geschieden in Euro ́s zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fresh & Easy te melden.

Artikel 5. Levering, risico en levertijd

5.1 Fresh & Easy levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan Fresh & Easy kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering.

5.2 Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt.  De fatale termijn is 31 dagen, tenzij schriftelijk is overeengekomen hiervan af mogen wijken. Fresh & Easy is te allen tijde gerechtigd de Producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren. Bij niet tijdige Levering dient de Afnemer Fresh & Easy terstond te informeren en in ieder geval Schriftelijk te bevestigen.

5.3 Ingeval Fresh & Easy transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rolcontainers, kunststof kratten, houten kisten, koeltassen en/of leenemballage ter beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit transportmaterieel bij de eerstvolgende Levering aan Fresh & Easy retourneren, bij gebreke waarvan Fresh & Easy gerechtigd is kosten in rekening te brengen. Daarnaast is Fresh & Easy gerechtigd aan Afnemer een redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te brengen. Fresh & Easy blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking gestelde transportmaterieel.

5.4 Indien Fresh & Easy in staat is een bestelling van de afnemer na te komen, doch niet is nagekomen tengevolge van het gedrag of een gebeurtenis aan afnemers zijde, dan worden de kosten in rekening gebracht bij de afnemer.

5.5 Indien tijdens of na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is Fresh & Easy gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van Fresh & Easy er sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft Fresh & Easy het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende Levering aan Fresh & Easy is geretourneerd.

5.6 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Fresh & Easy door Fresh & Easy ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik aan te wenden.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten

6.1 Het is Afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Fresh & Easy, de handelsnaam, hetmerk, de modellen etc. van Fresh & Easy te gebruiken.

Artikel 7. Klachten

7.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuiste, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Afnemer Fresh & Easy hierover in te lichten 7 dagen na Levering vóór 18.00 uur.

7.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering derhalve niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen zeven dagen na Levering. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door Fresh & Easy niet meer in behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

7.3 Op klachten, van welke aard dan ook, zal binnen 2 dagen gereageerd worden.

7.4 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Fresh & Easy op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.

7.5 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Fresh & Easy, onder nader door Fresh & Easy te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Fresh & Easy geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Fresh & Easy is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Producten en/of diensten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Fresh & Easy aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid.

8.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel op Fresh & Easy toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per kalenderjaar.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval door omstandigheden die niet aan Fresh & Easy, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen, door Fresh & Easy onvoorziene technische complicaties, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Fresh & Easy en de omstandigheid dat Fresh & Easy een prestatie van een derde die van belang is in verband met de door Fresh & Easy te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Fresh & Easy hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Fresh & Easy niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Fresh & Easy kan, te harer keuze, of aan Afnemer berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1 Fresh & Easy houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een Overeenkomst met Fresh & Easy geeft Afnemer toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden.

10.3 Fresh & Easy is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen zullen schriftelijk bekend gemaakt worden naar de Afnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank.

11.3 Indien Afnemer een consument is geldt in aanvulling op lid 2 van dit artikel het volgende. Indien Fresh & Easy een beroep doet op dit artikel en aan Afnemer/consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de bevoegde Rechtbank, dient Afnemer binnen één (1) maand Schriftelijk aan Fresh & Easy te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de bevoegde Rechtbank bevoegd is.

Fresh & Easy, Arnhem 20 oktober 2014.

 

Fresh & Easy DTC bv
Prins Hendrikstraat 16-2
6828 GR Arnhem
06-52325945
BTW: NL857240857B01
KVK: 67953654
Bank: NL50 INGB 0007586945